Zyrtare ICT Academy organizon Cyber Hackathon CTF në BloomCON SHBA


Këtë vitë ICT Academy ofron gjithë infrastrukturën dhe shërbimin për garën Cyber Hackathon (CTF) në konferencën e madhe të BloomCON organizuar nga Universiteti i Bloomsburg të Pensilvanisë në SHBA.

Ekipi i ICT Academy ka përgatitur skenarin dhe do të kujdestet për të gjithë mbarëvajtjen e kësaj gare nga largësia online përmes teknologjisë e cila ofron mundësi të tilla. Kjo vjen si bashkëpunim në mes të Universitetit Bloomsburg dhe ICT Academy. Në muajt vazhdim do të ketë edhe aktivitete të tjera dhe vizita me Universitetin e Bloomsburg për të rinjtë e Kosovës dhe rajonit. ICT Academy sipas misionit dhe vizionit e standardeve ndërkombëtare mbetet e përkushtuar dhe në shërbim të përmirësimit të edukimit dhe transferimit të dijës tek gjeneratat e reja në fushën e Cyber Security & Privacy – CSP. Në kuadër të Qendrës për Hulumtim dhe Zhvillim (ang. R&D)të ICT Academy ka arritur zhvillimin e projektit dhe funksionalizimin e tij të ICT-CERT Division. Për herë të parë në vend është krijuar Computer Emergency Response Team në modelin Infrastrukturat kritike të informacionit dhe mbrojtja e tyre CIP/CIIP, me emërtimin zyrtar “ICT-CERT”. Ky divizion ka për detyrë formimin e ekipit të ekspertëve të sigurisë kibernetike, që do të jenë të gatshëm në përballje, trajtim, analizë dhe dhënie të rekomandimeve për incidentet, rastet e sigurisë kibernetike për industrinë në sektorin privat dhe publik. Sipas dokumentit “Strategy for Cyber Security & Protection of Privacy of ICT-CERT” misioni dhe vizioni i mbetet që, në përkushtim me të gjitha palët e interesit – industrinë, të identifikojnë, mbrojnë & të zgjidhin sfidat e së tashmës dhe të ardhmes së sigurisë kibernetike me fokus në Infrastrukturat kritike të informacionit dhe mbrojtjen e tyre CIP/CIIP.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: