Përgatitje për certifikim në ISO27001 nga ICT Academy


ICT Academy tash së fundmi ka arritur që përmes ekspertizës profesionale të zhvilluar ndër vite dhe në vendet më të zhvilluara në Azi dhe Europë, të filloj ofrimin në tregu ballkanik IT Consulting shërbimet për përgatitje të dokumenteve dhe proceseve të strukturave organizative qofshin ato kompani, biznese të ndryshme, departamente, institucione akademike, qendra të sigurisë kibernetike për certifikim në kërkim të certifikimit në standardin ndërkombëtar të Sigurisë ISO 27001 – Information Security Management (ISMS). CEO i ICT Academy Atdhe Buja njëherit edhe ekspert i përgatitur në IT Consulting të kësaj ekspertize përgatitjes për certifikim në këtë standard dhe të tjera thekson rëndësinë e implementimit të standardit të sigurisë së informatave (ISO 27001) tek kompanitë, institucionet shëndetësore, akademike etj. Sepse të jep përparësi dhe e forcon biznes modelin, jetëgjatësinë e tij dhe përmirëson sistemin e menaxhimit të sigurisë së informatave. Standardi ISO 27001 ka të bëjë më pajtueshmërinë me kërkesat ligjore dhe kontraktuale.  Objektivat janë që të evitohet ndonjë ndërhyrje në aspektin ligjor, statusit dhe obligimeve kontraktuale të lidhura me sigurinë e informatave. Pra, ICT Academy përmes ekipit të saj gjithë procesin e përgatitjes që nga proceset, dokumentet, rregulloret dhe udhëzimet, derti tek certifikimi ofron shërbimin e përgatitjes për standardin ISO 27001.

ICT Academy ekipi ka përvojë në këtë fushë ku një nga angazhimet e mëparshme në projektet për përgatitjen e CERT ekipit për antarësim në FIRST, ka arritur suksesshëm realizimin e këtij shërbimi për standardin ISO27001.

Shembull Skema udhezuese pergatitjes se implementimit te standardit 27001

Shërbimet e ofruara nga ICT Academy https://academyict.net/services/ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: