Chemistry Class

Detajet e trajnimit

Ω Informata të përgjithshme

Kimia Bazat e një eksperimenti të suksesshëm. Kimia është shkencë eksperimentale, prandaj edhe në trajnimin “Basics of a Successful Experiment” ju do të keni mundësinë që këto eksperimente ti provoni me duart tuaja. Temat që do të trajtohen gjatë këtij trajnimi do të ju mundësojnë të fitoni aftësitë bazike të punës në laborator. Këto tema përfshijnë: familjarizimin me mjetet laboratorike, njohjen e vetive kimike dhe fizike të substancave, klasifikimin e tyre, llojet e përzierjeve, metodat e ndarjes së përzierjeve (filtrimi, ekstraktimi, distilimi, etj), përgatitjen e tretësirave si dhe llojet e reaksioneve kimike.

Ω Objektivat e trajnimit

Pas përfundimit të trajnimit, studentët do të:
  • Mësojnë respektimin e rregullave në laborator
  • Njohin mjetet e punës dhe funksionin e tyre
  • Mësojnë përdorimin e enëve vëllimetrike
  • Njohin nga afër vetitë kimikë dhe fizike të substancave
  • Bëjnë klasifikimin e përzierjeve
  • Aplikojnë metodat e ndarjes së përzierjeve
  • Jenë që pavarur në përgatitjen e tretësirave

Ω Përmbajtja e trajnimit

Broshura – Chemistry TBD

Ω Disa nga mundësitë në karrierë nga ndjekja e këtij trajnimi

  • TBD

Ω Orari

10 orë (5 ditë në javë, 2 orë në ditë)

Hënë- Premte nga 17:00 – 19:00

Egzontina Shabani
Instructor
Egzontina Shabani is a Chemistry as well as lecturer. Currently she works at UBT and ICT Academy.
Contact us info@academyict.net

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: