CIIP & Methodology Class

Detajet e trajnimit

Ω Informata të përgjithshme

Trajnimi Infrastrukturat Kritike të Informacionit dhe mbrojtja e tyre është dizajnuar për të përgatitur studentët për një karrierë të suksesshme në sektorët e ndryshëm të industrisë duke iu dhënë atyre njohuritë për Infrastrukturat Kritike të Informacionit dhe mbrojtjen e tyre duke kombinuar teorinë kornizat e ndryshme dhe praktikën e trendeve botërore. Përfitimi i njohurive do jetë në kuptimin e definicioneve, sfidave, qasjes kundrejt Infrastrukturave Kritike të Informacionit.

Ω Objektivat e trajnimit

Pas përfundimit të trajnimit, studentët do të kenë aftësimin me:
  • Aftësimi me gjithë procesin e identifikimit, zhvillimit të strategjisë për Infrastrukturat Kritike të Informacionit dhe mbrojtja e tyre.
  • Njohja me modelet dhe metodologjitë e ndryshme që aplikohen nga agjencitë botërore të sigurisë, 11 sektorët kritik & e ardhmja – trendet.
  • Përgatitja e mekanizmave mbrojtës në përgjithësi për gjithë sektorët e vendit.

Ω Përmbajtja e trajnimit

Broshura – Infrastrukturat Kritike të Informacionit dhe mbrojtja e tyre TBD

Ω Disa nga mundësitë në karrierë nga ndjekja e këtij trajnimi

  • GIAC Critical Infrastructure Protection (GCIP)
  • CISSP Certified Information Systems Security Professional
  • CEH Certified Ethical Hacker
  • OSCP Offensive Security Certified Professional

Ω Orari

10 orë (5 ditë në javë, 2 orë në ditë)

TBD Hënë- Premte nga 17:00 – 19:00

Instructor
Atdhe Buja is a database administrator and ethical hacker as well as lecturer.
Currently he works at Agency for Information Society and ICT Academy.
Contact us info@academyict.net

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: