Cyber Security Class

Detajet e trajnimit

Ω Informata të përgjithshme

Trajnimi Ethical Hacking është dizajnuar për të përgatitur studentët për një karrierë të suksesshme në industrinë e sigurisë dhe teknologjisë së informacionit duke iu dhënë atyre njohuritë e hakimit etik duke kombinuar teorinë dhe praktikën e Ethical Hacking. Përfitimi i njohurive do jetë në llojet e metodologjive, procesin e mbledhjes së informacioneve për target infrastrukturat, sistemet e informacionit, web aplikacionet deri te zhvillimi i Penetration Testing konceptit & planit dhe trendet e zhvillimit të sigurisë kibernetike.

Ω Objektivat e trajnimit

Pas përfundimit të trajnimit, studentët do të kenë aftësimin me:
gjithë procesin e identifikimit të dobësive; konceptit të qenurit dhe vepruarit etik.

Ω Përmbajtja e trajnimit

Broshura – Ethical Hacking

Ω Disa nga mundësitë në karrierë nga ndjekja e këtij trajnimi

  • CEH Certified Ethical Hacker
  • OSCP Offensive Security Certified Professional
  • Software Security Tester
  • Penetration Tester
  • Information Security Officer
  • Security Analyst

Ω Orari

10 orë (5 ditë në javë, 2 orë në ditë)

Hënë- Premte nga 17:00 – 19:00

 

Instructor
Atdhe Buja is a database administrator and ethical hacker as well as lecturer.
Currently he works at Agency for Information Society and ICT Academy.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: