Penetration Testing Class

Detajet e trajnimit

Ω Informata të përgjithshme

Trajnimi Penetration Testing apo Testimi i Sigurisë është dizajnuar për të përgatitur studentët për një karrierë të suksesshme në industrinë e sigurisë dhe teknologjisë së informacionit duke iu dhënë atyre njohuritë e hakerit etik dhe gjitha njohuritë e Testerit të Sigurisë duke kombinuar teorinë dhe praktikën e Penetration Testing. Përfitimi i njohurive do jetë në konceptin dhe çka është Penetration-testing, pse duhet përgatitur plani & zgjedhur lloji i Penetration Testing, procesi i vlerësimit dhe identifikimit të dobësive & mbrojtja, hakimi i sistemit, web server & web aplikacioneve.

Ω Objektivat e trajnimit

Pas përfundimit të trajnimit, studentët do të kenë aftësimin me:
  • Aftësimi me gjithë procesin e identifikimit, analizës së dobësive, konceptit të qenurit dhe vepruarit etik.
  • Zhvillimi i njohurive dhe planit të punës në procesin e identifikimit të dobësive në sisteme, web aplikacione, webAPI, pajisje server.
  • Realizimi i gjithë procesit të Testimit të Sigurisë në targete dhe modele të ndryshme.

Ω Përmbajtja e trajnimit

Broshura – Penetration Testing TBD

Ω Disa nga mundësitë në karrierë nga ndjekja e këtij trajnimi

  • CEH Certified Ethical Hacker
  • OSCP Offensive Security Certified Professional
  • Software Security Tester
  • Penetration Tester
  • Security Analyst

Ω Orari

10 orë (5 ditë në javë, 2 orë në ditë)

TBD Hënë- Premte nga 17:00 – 19:00

Instructor
Atdhe Buja is a database administrator and ethical hacker as well as lecturer.
Currently he works at Agency for Information Society and ICT Academy.
Contact us info@academyict.net

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: